Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Informace a komunikace

Informační a komunikační povinnosti pro příjemce

Příjemci jsou v zásadě povinni informovat veřejnost o příslušném projektu, jakož i o podpoře Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika Cíl EÚS 2014–2020. Povinnosti příjemců dotace jsou přesněji definovány v bodu 2.2 přílohy XII obecného nařízení, jakož i v příslušném prováděcím nařízení:

Podrobná pravidla pro zajištění povinné publicity projektu naleznete v Příručce pro české žadatele (kapitola 3|5) zveřejněné v sekci Dokumenty. Němečtí příjemci naleznou podrobná pravidla pro zajištění povinné publicity v sekci Information und Kommunikation.

Evaluace Programu

V první polovině roku 2019 provedlo česko-německé konsorcium nezávislých hodnotitelů evaluaci Programu týkající se postupů a účinnosti. Podrobné výsledky této evaluace jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku. Shrnutí výsledků evaluace se nachází na straně 9 v kapitole Policy Brief.

Zpráva o provedených hodnoceních v programu

Výroční zpráva o realizaci programu (Výroční zpráva)

Článek 50 Nařízení (EU) č. 1303/2013 spolu s článkem 14 Nařízení o EÚS stanovuje, že programy EÚS musí zveřejnit Výroční zprávy o realizaci programu, jakož i (méně obsáhlé) Informace pro občany. Tyto dokumenty se musí předložit jednou ročně Komisi.

Výroční informační akce

Seznam podpořených projektů 2014-2020

Článek 115 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013 stanovuje, že programy EÚS zveřejní seznam projektů pro zajištění transparentnosti týkající se podpory z Fondů: