Zur Navigation springenZum Inhalt springenZur Fußzeile springen

Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

[Translate to Czech:] 2

Prioritní osa 2 zahrnuje oblasti ochrany životního prostředí a účinného využívání zdrojů. Obsahuje dvě investiční priority s různými oblastmi podpory.

 

Posilování společné identity udržitelným zachováním a zhodnocením společného kulturního a přírodního dědictví

  • Ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví. To zahrnuje oblast obnovy kulturního a přírodního dědictví (např. budovy, památníky) s bezprostředním přeshraničním významem, podporu nehmotného kulturního dědictví, jakož i koncepty pro rozvoj využívání kulturního a přírodního dědictví.
  • Zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění. To zahrnuje přeshraniční opatření v oblasti marketingu (turistické zhodnocení), jakož i aktivity k zpřístupnění území s ohledem na udržitelnost, ochranu životního prostředí a ochranu zdrojů, např. tematické (cyklo)trasy a naučné stezky.

Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb

  • Strategické kooperace v oblasti ochrany přírody a krajiny. To zahrnuje přeshraniční koncepce rozvoje, péče a managementu chráněných oblastí a citlivých prostorů, Propojení stávajících chráněných oblastí, jakož i koncepce k zamezení půdní eroze v důsledku povodní.
  • Opatření v oblasti zelené infrastruktury (zlepšení ekosystémových služeb)
  • Projekty v oblasti druhové ochrany a ochrany biotopů